�f��w�͂��܂�݂̂��x�̃����N�p�o�i�[�ł��B
�w�͂��܂�݂̂��x�I�t�B�V�����T�C�g�̃g�b�v�y�[�W�Ƀ����N���Ă��������B
�����N��Fhttps://www.cinemaclassics.jp/kinoshita/kinoshita_100th/hajimarinomichi/